Ogłoszenie o podziale spółki Impel Security Polska

W związku z zamiarem podziału spółki „Impel Security Polska” Sp. z o.o. w trybie art. 529 § 1 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych poprzez wydzielenie części majątku Spółki Dzielonej „Impel Security Polska” Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029165) na istniejącą Spółkę Przejmującą „Cash Handling Partner” Sp. z o.o. w organizacji, stosownie do treści przepisu art. 533 § 1 Kodeksu spółek handlowych spółki uczestniczące w podziale uzgodniły plan podziału, o treści jak w załącznikach.

 

Załączniki:

Plan podziału ISP

Wniosek plan podziału ISP

Informacja o stanie księgowym ISP

Opis składników majątku przenoszonego do CHC

Ustalenie wartości majątku ISP

Załącznik nr 1 protokół ISP

Załącznik nr 2 protokół CHC