Połączenie spółek Impel Cleaning Sp. z o.o. i Impel Security Polska Sp. z o.o.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 23 listopada 2017 roku Zgromadzenia Wspólników podjęły uchwały o połączeniu spółek Impel Cleaning Sp. z o.o. i Impel Security Polska Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych. Połączenie następuje przez przeniesienie całego majątku spółki Impel Security Polska Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) na spółkę Impel Cleaning Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) z równoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego spółki Impel Cleaning Sp. z o.o. i wykreśleniem z KRS spółki Impel Security Polska Sp. z o.o. Spółka Impel Cleaning Sp. z o.o., zgodnie z art. 494 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki publicznoprawne i cywilnoprawne (pełna sukcesja uniwersalna) spółki Impel Security Polska Sp. z o.o., przy czym rejestracja połączenia w KRS (dzień połączenia) planowana jest na 29 grudnia 2017 roku.

Spółka Przejmująca (Impel Cleaning Sp. z o.o.) po połączeniu kontynuować będzie działalność gospodarczą obu podmiotów, jako pełny następca prawny spółki Impel Security Polska Sp. z o.o., pod zmienioną firmą Impel Facility Services Sp. z o.o., lecz przy zachowaniu dotychczasowej osobowości prawnej Impel Cleaning Sp. z o.o. (tożsamość nr KRS, NIP oraz REGON) i w oparciu o skumulowane zasoby majątkowe oraz posiadaną również przez Impel Cleaning Sp. z o.o. koncesję na świadczenie usług ochrony nr L-0003/17 z dnia 10 stycznia 2017 r.
Połączenie następuje na warunkach określonych w zatwierdzonym przez Zarządy obu spółek planie połączenia z dnia 16 października 2017 r., który wraz z niezbędnymi załącznikami został zgodnie z art. 500 § 21 Kodeksu spółek handlowych udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej obu spółek, tj.: www.impelfm.pl oraz www.impelsecurity.pl.

Powyższe oznacza, że z dniem połączenia (planowanego na 29.12.2017 r.):

1.    Impel Cleaning Sp. z o.o. pod zmienioną firmą (Impel Facility Services Sp. z o.o.) w wyniku pełnego następstwa prawnego następującego z mocy prawa przejmie cały majątek Impel Security Polska Sp. z o.o. i wejdzie we wszystkie prawa i obowiązki wynikające ze wszystkich stosunków prawnych, tj. zawartych umów, w tym również wszelkich umów ubezpieczenia związanych z działalnością Impel Security Polska Sp. z o.o., a pracownicy Impel Security Polska Sp. z o.o. staną się na dotychczasowych warunkach pracownikami Impel Cleaning Sp. z o.o. z zachowaniem ciągłości zatrudnienia. W rezultacie, po dniu połączenia wystawcą faktur obejmujących wynagrodzenie za świadczone usługi będzie spółka Impel Cleaning Sp. z o.o. pod zmienioną firmą tj. Impel Facility Services Sp. z o.o. z zachowaniem dotychczasowego numeru NIP.

2.    Impel Security Polska Sp. z o.o. utraci byt prawny i zostanie wykreślona z rejestru przedsiębiorców KRS, a cała dotychczasowa działalność Impel Security Polska Sp. z o.o., na dotychczasowych warunkach i w oparciu o dotychczasowy zespół składników majątkowych oraz posiadane kadry, będzie kontynuowana w ramach Impel Cleaning Sp. z o.o.

Zmiany organizacyjne, zachodzące w Grupie Impel, wynikają m.in. z obecnej sytuacji na rynku usług porządkowo-czystościowych oraz ochrony, a więc w podstawowym obszarze prowadzonej działalności gospodarczej obu spółek. Dostawcy usług muszą pogodzić trzy tendencje: oczekiwanie niskiej ceny przez klienta, regulacje prawne w zakresie wynagrodzeń, a co za tym idzie wzrost oczekiwań płacowych pracowników oraz dostarczanie usług coraz wyższej jakości. Odpowiedzią na te obiektywne czynniki jest proces reorganizacji w Grupie Impel. Impel Cleaning Sp. z o.o. w wyniku połączenia i skumulowania obu dotychczasowych działalności będzie oferowała unikalne przewagi konkurencyjne zarówno produktowe, jak i organizacyjne, oparte na zoptymalizowaniu wspierania procesów pomocniczych klientów poprzez efektywniejsze wykorzystanie zasobów służących do wykonywania kontraktów oraz ich bezpośredniego nadzoru, poprawie zarządzania siecią regionalną, lepszej wydajności uzyskanej poprzez standaryzację procesów i ujednolicenie procedur w zakresie działów administracyjnych, finansowych i personalnych. Część środków wypracowanych dzięki tym działaniom reinwestowana będzie w unowocześnianie naszych usług i wsparcie ich technologiami informatycznymi.

Beneficjentami połączenia naszych wiodących spółek będą przede wszystkim nasi Klienci, dlatego liczymy, że przyjmiecie Państwo te zmiany z zadowoleniem. Chcemy podkreślić, że dołożymy wszelkich starań aby połączenie odbyło się bez wpływu na dalsze niezakłócone świadczenie na Państwa rzecz usług. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z opisywanym procesem oraz jego skutkami uprzejmie prosimy o kontakt z Państwa opiekunem wskazanym w umowie, który udzieli Państwu wszelkich dodatkowych informacji.