Połączenie spółek Impel Cleaning Sp. z o.o. i Impel Security Polska Sp. z o.o.

W związku z zamiarem połączenia spółki Impel Cleaning Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000005901) i Impel Security Polska Sp. z o.o. (wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000029165), Spółki uzgodniły i sporządziły Plan Połączenia zgodnie z art. 498 oraz 499 kodeksu spółek handlowych o treści jak w załącznikach.

Plan połączenia

Projekt uchwały NWZ spółki przejmującej

Projekt uchwały NWZ spółki przejmowanej

Projekt umowy spółki

Wartość majątku Impel Security Polska

Stan księgowy Impel Cleaning Sp. z o.o.

Stan księgowy Impel Security Polska